My Image

Vedtekter

VEDTEKTER FOR TANGEN BRYGGESAMEIE

§1 Formål XXX
Tangen Bryggesameie er et tingsrettslig sameie med formål å ivareta sameiernes interesser som eiere og brukere av bryggeanlegg (herunder tilknyttede rettigheter og forpliktelser vis-å-vis Færder (Nøtterøy) kommune, fergeselskap, grunneiere mv) ved Båsløkka på Veierland. Sameiet skal registreres med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Etableringen og driften av bryggeanlegget skal på best mulig måte søke å ivareta sameiernes interesser med hensyn til anleggets tekniske standard (herunder investeringer i / vedlikehold av brygger, bøyer, fortøyninger og annet nødvendig utstyr og materiell), kostnader og trivsel. Etableringen og driften skal også søke å hensynta nærområdets sikkerhetsmessige, miljømessige og estetiske interesser knyttet til bryggeanlegget.

Sameiets drift skal ikke ha som formål å oppnå overskudd på lengre sikt, men kan likevel fra år til år drives med overskudd i den grad det anses hensiktsmessig for å oppfylle de ovennevnte formål.

§2 Sameierne og sameieandelene
Sameierne skal utelukkende bestå av fysiske personer som eier fast eiendom på Veierland. I den utstrekning ikke annet følger av gjeldende reguleringsplan for området (herunder eventuelle dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan), skal hver faste eiendom på Veierland ikke gi grunnlag for å eie mer enn én sameieandel. En sameier som ikke lenger oppfyller disse vilkår for å være sameier, plikter innen rimelig tid å avhende sin sameieandel til en person som oppfyller vilkårene.

Sameiet skal til enhver tid bestå av like store sameieandeler. Antall sameieandeler skal være minimum 30 og skal for øvrig ikke overstige det antall båtplasser som på permanent basis kan knyttes til sameiets bryggeanlegg.

Bestemmelsen i foregående ledd skal ikke være til hinder for at flere fysiske personer som sammen eier fast eiendom på Veierland, også eier en sameieandel i fellesskap. Slikt felles eierskap i en sameieandel skal imidlertid innrettes på en slik måte at de aktuelle eierne i forbindelse med stemmegivning, kostnadsdekning, bruk og for øvrig i forhold til de øvrige sameierne, opptrer som én sameier.

§3 Rettslig rådighet over sameieandelene
Hver sameier kan overdra sin sameieandel til andre fysiske personer som oppfyller vilkårene for å være sameier, jf §2 ovenfor. Overdragelse av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes sameiets styre, som skal føre fortegnelse over hvem som er sameiere til enhver tid samt kontaktinformasjon for disse.

Overdragelse av sameieandel skal ikke utløse forkjøpsrett for de øvrige sameierne etter sameieloven §11.

I den utstrekning antall sameiere er lavere enn det antall båtplasser som på permanent basis kan knyttes til sameiets bryggeanlegg, skal styret ha adgang til å utvide sameiet ved å utstede og selge nye sameieandeler, oppad begrenset til det overskytende antall båtplasser, til personer som oppfyller vilkårene for å være sameier, jf §2. Vederlaget for slike nye sameieandeler skal fastsettes av styret ut fra markedsmessige hensyn og tilfaller sameiet på den måten styret bestemmer.

Med unntak for slik panterett som fremgår av §10, skal sameieandelene ikke kunne pantsettes.

§4 Bruk og utnytting av bryggeanlegget
Hver sameier skal ha eksklusiv rett til å disponere én båtplass i sameiets bryggeanlegg. Fordeling av båtplasser mellom sameierne foretas av sameiermøtet etter forslag fra styret.

Bruken av båtplassene og sameiets bryggeanlegg for øvrig skal være i samsvar med disse vedtekter og det havnereglement som sameiermøtet etter forslag fra styret vedtar.

Hver sameier har adgang til å tillate andre fysiske personer (sameiere så vel som andre) å benytte den båtplassen
som vedkommende disponerer, herunder mot slik leiebetaling til vedkommende sameier som denne selv måtte fastsette. Sameieloven §12 jf. §11 får ikke anvendelse i slike tilfeller. Vedkommende sameier er ansvarlig overfor sameiet for at slik bruk skjer i samsvar med disse vedtekter og gjeldende Havnereglement.

I den utstrekning antall sameiere er lavere enn det antall båtplasser som permanent eller midlertidig kan knyttes til sameiets bryggeanlegg, skal styret ha adgang til å disponere de overskytende båtplasser på den måten som styret måtte finne best ivaretar sameiets felles interesser. Herunder kan styret tillate midlertidig bruk av båtplasser som gjesteplasser (gratis eller mot betaling) eller foreta utleie av båtplasser over lengre tid. 

§5 Sameiernes plikter
Hver sameier plikter å bidra til drift og vedlikehold av sameiets bryggeanlegg ved å:
A — i rett tid betale den av sameiet fastsatte årskontingent,
B — i rimelig utstrekning delta i dugnadsarbeid etter styrets nærmere bestemmelser, herunder delta aktivt for å holde båthavnen og tilhørende grunn, inkludert badeplassen, i orden og vedlike,
C — delta i vakthold av båthavnen etter styrets nærmere bestemmelser og
D — etter tur motta valg til tillitsverv i sameiets organer.

§6 Sameiermøtet
Sameiermøtet er sameiets øverste myndighet.

Ordinært sameiermøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. På det ordinære sameiermøtet skal følgende
saker behandles:
A — Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og regnskap for siste regnskapsår,
B — Fastsettelse av budsjett for inneværende år,
C — Fastsettelse av årskontingent til dekning av sameiets kostnader,
D — Valg av styre,
E — Valg av revisor og valgkomite bestående av 2 sameiere og
F — Andre saker oppført på dagsorden iht fjerde ledd nedenfor. Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når styret eller minst 1/5 av sameierne krever det.

Sameiermøtene (både ordinære og ekstraordinære) skal innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til alle sameierne. Innkallingen skal inneholde en dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles på sameiermøtet, og for øvrig relevant saksdokumentasjon. Saker utenfor dagsorden kan ikke behandles av sameiermøtet med mindre alle sameierne samtykker. Forslag til endring av sameiets vedtekter skal inntas i innkallingen og kan i motsatt fall ikke behandles på sameiermøtet uten at alle sameierne samtykker til slik behandling.

Alle sameiermøter skal avholdes på Veierland.

Sameiermøtene åpnes av styrets leder eller den styret utpeker, som skal oppta fortegnelse over de sameierne som ved eget oppmøte eller fullmektig er representert på sameiermøtet. Sameiermøtet ledes for øvrig av den person som samelermøtet velger. Det skal føres protokoll for hvert sameiermøte. Protokollen skal signeres av møtelederen og én sameier som sameiermøtet velger.

I sameiermøtet har eier av hver sameieandel én stemme. Sameiermøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall blant de avgitte stemmer, med mindre noe annet følger av vedtektene. Endring av sameiets vedtekter krever tilslutning fra minst 2/3 av alle sameierne.

Sameiermøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning, unntatt i de tilfeller der de sistnevnte sameierne stemmer for beslutningen.

§7 Styret
Det skal på det ordinære sameiermøtet hvert år (jf §6) velges et styre for sameiet bestående av fire medlemmer. Medlemmene velges normalt for en periode på 2 år av gangen. Dette organiseres slik at to styremedlemmer står for valg hvert år. Det ordinære sameiermøtet velger hvert år styrets leder.

Som det fremgår av §5 plikter alle sameiere å motta valg av tillitsverv i sameiets organer. Sameiermøtet 2013 vedtok en rotasjonsliste som så følges senere år.

Valgkomitéen kan fravike rotasjonslisten i spesielle tilfelle. Søknad om å fravike rotasjonslisten skal sendes valgkomitéen minst I måned før årsmøtet. Valgkomitéen presenterer eventuelle endringer i rotasjonslisten for sameiermøtet. Sameiermøtet bekrefter endringen.

Revisor og regnskapsfører er unntatt fra rotasjonslisten så lenge de sitter i sine verv.

Ved behov for vararepresentant vil den som står øverst til valg på kommende sameiermøte gå inn som vararepresentant.

Styret er ansvarlig for, og har myndighet til, å:
A — administrere sameiets økonomi og føre sameiets regnskap, herunder fremme forslag overfor det ordinære samelermøtet vedrørende sameiets årsberetning og årsregnskap,
B — opprettholde kontakt på sameiets vegne med kommunen, Veierland Vel, fergeskipperne, berørte grunneiere og andre,
C — forestå den daglige drift av bryggeanlegget i henhold til sameiets vedtekter, Havnereglementet, sameiermøtets beslutninger og offentlige bestemmelser / pålegg,
D — gjennomføre de tiltak som omfattes av sameiets vedtatte budsjett innen det enkelte år,
E — i påtrengende tilfeller der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært sameiermøte, iverksette slike øvrige tiltak som etter forholdene anses nødvendige for å ivareta sameiets interesser og
F — utføre de oppgaver som sameiermøtet for øvrig bestemmer.

Styremøter avholdes når og på den måten styrets leder finner hensiktsmessig. Hvert av styrets medlemmer kan kreve at styrets leder innkaller til styremøte. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer deltar i styrebehandlingen, forutsatt at samtlige medlemmer er gitt anledning til å delta. Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling.

Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme. Dersom styrets leder har forfall, velger styret møteleder som i tilfelle har slik dobbeltstemme.

Innenfor de myndighetsområder som følger av denne §7 forpliktes sameiet ved signatur av hele styret i fellesskap eller av den / de som styret i særskilte tilfeller delegerer signaturrett til.

§8 Revisor
Den av sameiermøtet valgte revisor skal revidere styrets forslag til årsregnskap og avgi revisjonsberetning til det ordinære sameiermøtet.

§9 Mislighold
Ved vesentlig mislighold av noen sameiers forpliktelser overfor sameiet gjelder sameieloven §13 tilsvarende.

Dersom en sameier fortsetter å misligholde sin plikt til å betale årskontingent eller annen økonomisk forpliktelse overfor sameiet i mer enn to uker etter at vedkommende har mottatt skriftlig advarsel fra styret, kan styret på sameiets vegne overta disposisjonsretten til sameierens båtplass inntil betaling finner sted.

§10 Sameiets panterett
Sameiet skal til sikkerhet for betaling av årskontingent og andre krav mot den enkelte sameier som følge av sameieforholdet (herunder renter og omkostninger), ha panterett i den enkelte sameiers sameieandel, oppad begrenset til kr 150 000.

§11 Oppløsning
Den enkelte sameier har ikke rett til å få sameiet oppløst i medhold av sameieloven §15 eller på annet grunnlag.

Oppløsning av sameiet skal likevel foretas etter fremgangsmåten i sameieloven §15 dersom det besluttes av sameiermøtet med tilslutning fra minst 2/3 av alle sameierne.

§12 Forholdet til sameieloven
Sameieloven (lov av 18. juni 1965 nr 6, eventuelt lov som erstatter denne) får anvendelse på sameiet så langt ikke annet følger eksplisitt eller forutsetningsvis av disse vedtekter.

•••••••

AJOURFØRT 28.09.2018


Havneregler

Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte. september 2010

§1 Formål og anvendelsesområde
Dette Havnereglement har som formål å regulere bruken av bryggeanlegget tilhørende Tangen bryggesameie, innenfor de rammer som følger av sameiets vedtekter.

Havnereglementet gjelder sameierne, deres husstandsmedlemmer, leietakere, gjester og andre brukere av bryggeanlegget.

Havnereglementet gjelder ikke bruken av landområdet ved Tangen.

§2 Inngrep i anlegget mv
Sameiets eiendomsrett i bryggeanlegget omfatter alle anleggets faste komponenter, herunder blant annet flytebrygger, utriggere, flottører, fenderstokk, materiell for landfeste og feste i sjøbunnen, badetrapper, landgang, elektrisk anlegg, ferskvannsanlegg, fortøyningsringer mv. Bryggeanlegget skal bestå av maksimum 39 båtplasser.

A —  Varige inngrep i komponenter som omfattes av sameiets eiendomsrett er tillatt forutsatt at man benytter utriggere og løsninger som står i harmoni med bryggen, og som er levert av leverandør.
B — Utriggere kan skiftes ut.

Sameierne kan for sine respektive båtplasser anbringe fortøyningsmateriell, fenderlister og fendere.

Alle endringer i anlegget i henhold til det ovenstående skal meldes til styret. Økte kostnader til investering, drift, vedlikehold mv som følge av endringer i henhold til det ovenstående, skal dekkes av den/de sameier(e) som har utløst endringen.

§3 Båtstørrelser, erstatningsansvar mv
Bryggeanlegget skal under ingen omstendighet benyttes til båter som på grunn av sin størrelse hindrer eller vanskeliggjør andres bruk av anlegget.

Det er ikke tillatt med lagring av joller på bryggene eller fortøyning av joller bak båtene ianlegget.

§4 Vinterbruk av bryggeanlegget
Hver sameier skal i vinterperioden fjerne eget fortøyningsmateriell og annet løst utstyr som hører til den enkelte båtplass. Dette gjelder ikke sameiere som har en indre plass.

§5 Fortøyning mv
Båter i bryggeanlegget skal være fortøyd fra minst fire punkter med solid dimensjonert tauverk. Hvert tau skal være dempet med solid gummi- eller kunststoffdemping som ikke avgir støy. Dersom fortøyning mangler demping, kan styret — etter å ha varslet vedkommende sameier montere demper for sameierens regning.

Tauverket skal være beskyttet der det kan slites av. Låskabel / kjetting skal være anordnet slik at det ikke oppstår fare for skade på fenderstokk eller utriggere, og videre slik at det ikke støyer.

Seilbåtfall skal være festet på en slik måte at det ikke slår mot masten og lager unødig støy.

$6 Inn- og utseiling
Det skal holdes meget sakte fart — kun styrefart — ved innseiling til og utseiling fra bryggeanlegget. Alle brukere av bryggeanlegget skal holde betryggende avstand til Jutøya (ferge).

Brukere av bryggeanlegget skal til enhver tid være særskilt oppmerksomme og utvise den største forsiktighet i forhold til badende. Under inn- og utseiling skal båtene holdes på riktig side av de bøyer som skiller ferdselsområdet fra badeområdet på land.

§7 Arbeider om bord, landstrøm
Bruk av støyende verktøy om bord skal begrenses til et minimum og under enhver omstendighet holdes innenfor følgende tidsperioder i sommersesongen:

Mandag-fredag
kl. 10.00 — 20.00

Lørdag
kl. 10.00—18.00

Søndag
kl. 12.00—18.00

Arbeider som medfører støy over lengre tidsperioder skal unngås. Arbeider som kan medføre forurensning, er ikke tillatt i eller i tilknytning til bryggeanlegget.

Det kan være farlig å bade mellom båter som ligger med landstrøm. Dersom det er jordfeil eller feilkobling om bord, kan strømmen gå fra propell, drev eller lignende via den badende og til terrenget (sjøbunnen eller jordsmonnet). Det elektriske sjokket kan være fatalt. På grunn av dette farepotensialet skal båter tilkoblet landstrøm være under forsvarlig oppsyn og tydelig merket.

§8 Ro og orden
Alle brukere av bryggeanlegget pålegges å opptre hensynsfullt overfor hverandre og overfor naboer og andre som oppholder seg på land. Dét skal være generell ro i havnen mellom kl 24.00 og kl 09.00, dog slik at det også i slike perioder er tillatt å legge til i/fra bryggeanlegget.

Bryggeanlegget skal til enhver tid holdes ryddig. Søppel, avfall, brukte batterier og annet spesialavfall skal ikke henlegges på bryggeanlegget eller på land.

Hver sameier plikter å holde det rent og ryddig foran sin båtplass, samt holde generelt oppsyn med utriggere og tekniske innretninger for vann og elektrisitet.

§9 Bading og fiske
Det er generelt tillatt å bade i havneområdet og fra bryggeanlegget. Bading er ikke tillatt fra utriggerne.

Fiske er tillatt fra bryggeanlegget så langt det ikke er til sjenanse for andre brukere av anlegget. Fiskere skal gjøre rent etter seg på bryggen.

§10 Klager
Klager over bruken av bryggeanlegget til styret skal føres i særskilt klageprotokoll underlagt alminnelig rett til innsyn for sameierne.

§11 Ansvar
Ferdsel på bryggeanlegget foregår på eget ansvar. Sameiet påtar seg ikke ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med bruk av bryggeanlegget.

AJOURFØRT 28.09.2018