Protokoll fra årsmøte i Tangen Bryggesameie - 8. juli 2018 — Dagros Kafe, Veierland

Pkt 1
Møtet ble apnet av Jan Slungaard.

20 plasser av totalt 39 var representert og arsmøtet var således beslutningsdyktig.

Pkt 2
Jan Slungaard ble valgt til møteleder.
Terje Christoffersen ble valgt til å skrive protokoll.
Jonny Lynne Larsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

Pkt 3
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Pkt 4
Arsberetning ble muntlig referert og godkjent.


Pkt 5
Årsregnskap for 2017 ble godkjent (se vedlegg)

Pkt 6
Budsjett for 2018 ble godkjent med følgende endringer — årskontingent for 2018 settes til kr 6.500,- med innbetaling av kr 2.000,- innen 11. juli 2018 og ordinæer innbetaling av kr 4.500,-

Videre ble styret bedt om a vurdere fremtidig årsavgift eller annen finansiering slik at Bryggesameiet til enhver tid har likvide midler til å dekke Iøpende utgifter uten at sameiere må «hasteinnbetale» mindre summer (ref. kr 2.000,- innen 11. juli 2018) for 4 dekke forfalte regninger.

Styret ble også bedt om a vurdere om det er hensiktsmessig å bygge opp et fond for å dekke større utgifter knyttet til vedlikehold/utbygging og annet.

Pkt 7
Jan Slungaard og Jonny Lynne Larsen var ikke på valg og fortsetter 1 år til. Merete Haaland og Egil Torgersen valgt inn for 2 år. Even Winje og Terje Christoffersen gar ut av styret efter sine 2 års perioder.

Jan Slungaard valgt til styrets leder.

Ellen L’orange valgt til revisor.

Bjørn Arve Iversen valgt til kasserer.

Bjorn Arve Iversen og Carl Stousland valgt til valgkomité.

Alle valg med akklamasjon.

Pkt 8
Det var kommet inn forslag om endret Havnereglement fra Namork — ref. innkalling. Forslaget vedtatt, det inneberer at tidligere vedtak om forbud mot fisking og diverse skilting reverseres og at gjester møtes med en vennligere tilnærming (ref. mottagelse i Engø båthavn). Styret ble bedt om a
fremsette forslag til nytt Havnereglement.

Rekruttering av nye medlemmer til styret ble diskutert med bakgrunn i rotasjonslisten som ble satt opp for noen ar siden. Det var enighet om at rotasjonslisten fortsatt skal benyttes, men at det kan gjøres unntak/justeringer dersom dette er hensiktsmessig. Sameiere som gjerne vil gjøre en innsats
som styremedlem (utenom tur) oppfordres til a ta kontakt med valgkomitéen.

Møtet hevet

Referent: Terje Christoffersen

Møteleder: Jan Slungaard

Medundertegner av protokoll: Jonny Lynne Larsen