Protokoll fra ordinært sameiermøte («årsmøte») i Tangen Bryggesameie
Tid/Stedfredag 4. august kl. 10:00 på «Dagros»

Dagsorden:

1 Åpning av sameiermøtet og opptak av fortegnelse over representerte sameiere
2 Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
4 Godkjenning av årsberetning
5 Godkjenning av årsregnskap
6 Godkjenning av budsjett og årskontingent 2023
7 Valg av styremedlemmer (+ styreleder)/kasserer/revisor og valgkomite
8 Eventuelt

1 Åpning av sameiermøtet og opptak av fortegnelse over representerte sameiere

Styreleder Tom Aarø åpnet møtet, og tok opp fortegnelse over deltakerne. 25 sameiere til stede inkludert fullmakter.

2 Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen
Tom Aarø ble valg til møteleder og Eirik Olsen til å undertegne protokoll. Thor-Christian L’orange tok på seg jobben med å lage utkast til protokoll/referat.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleder beklaget at innkalling og saksunderlag ikke var sent medlemmene innen 1. juni i henhold til vedtektene. Det var enighet blant sameierne om at det er viktig at styret forholder seg til vedtektene.

Det kom frem av møtet at hensikten med denne bestemmelsen er at medlemmene sameiet skal ha god oversikt over status på bryggeanlegget med tilhørende økonomi før sommersesongen starter.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

4 Godkjenning av årsberetning
Sameierne uttrykte at de savnet en vurdering av tilstanden på bryggeanlegget i årsberetningen, da dette er det viktigste for sameiermøtet å ha oversikt over. Det har vært utført vesentlige forbedringer de siste årene, og sameiet ønsker en redegjørelse fra Styret på anleggets status. Styreleder informerte om at det var gjennomført dykking i 2022, og at det fantes en dykkerrapport, men at det var etterlyst statusrapport og tegninger som angir hvilke moringer, kjettinger/førtøyningstau, sjakler etc som er reparert/skiftet etc. Styreleder informere om at forsikring kan avkortes dersom dokumentasjonen ikke er i orden.

Det var enighet om at nytt styre fremskaffer nødvendig dokumentasjon og deler med sameiets medlemmer. Det ble informert om at Nokart Brynhildsen, som har kontakt med Nordocs, og Tom Aarø og Pål Iversen, som er i vedlikeholdskomiteen, er de rette kontaktpersonene for å fremskaffe dette.

Årsberetningen godkjennes, med ovennevnte aksjon.  

5 Godkjenning av årsregnskap
Et spørsmål: Bør anlegget avskrives? Det er ikke vurdert. Litt diskusjon. Årsregnskapet ble godkjent.

6 Godkjenning av budsjett og årskontingent 2023
Styreleder informerte om styret anser at anlegget i god stand etter utbedringene som er foretatt. Det vil komme noen utgifter knyttet til utbedring av et innfestningspunkt, og erstatning av fenderlisten ytterst på brygge, som er skadet av fergen. Tom vil diskuterer mulig kostnadsfordeling med Espen, som er ny leder for fergen. Styret vet forøvrig ikke om noe annet som må utbedres på kort sikt.

Når det gjelder posten på 120.000 kr «ordinært vedlikehold og dugnadskostnader» redegjorde styreleder for at her ligger det også penger til en mulig ekstra inspeksjon i tilfelle det skulle være behov. Vi må være forberedt på at det kan komme ekstra kostnader i fremtiden, da det er kun de indre moringene – de eldste – som hittil er gjennomgått og reparert av Nordocs. Ikke de nye/ytre moringene – de til bølgebryterne. Detter er årsaken til at styret anbefaler derfor å beholde dagens kontingent.

Det ble noe diskusjon knyttet til hva slags avtale vi egentlig har med Nordocs. Styreleder sa at inspeksjon/dykking i utgangspunktet skal gjøres hver 2. år, og at denne er dyr – det kreves flere personer samtidig – 3-4 personer er involvert hver gang - av sikkerhetsmessige grunner. Høsten 2022 bruket Nordocs ca 3 timer på selve dykkejobben, og vi mottok en «fet regning», men vi mangler deler av dokumentasjonen (som nevnt under punktet «Styrets årsberetning» over). Det var enighet om at sameiet trenger bedre forutsigbarhet for avtalen med vedlikeholdsleverandøren. Nytt styre bes derfor om å lage en oversikt over kostnader knytte til fast inspeksjon og vedlikehold. Det må etableres en skriftlig avtale som er tydelig på hvor ofte inspeksjonene skal gjøres (hver 2. år?), hva som skal gjøres under inspeksjon, hva slags dokumentasjon som skal leveres i etterkant etc, og med tilhørende priser. Det kan også være hensiktsmessig at det legges opp til «preventivt vedlikehold» som en del av avtalen, slik at de kan reparere/skifte enkle deler når de først er i gang med dykkingen.  

Det ble så noe diskusjon rundt det faktum at budsjettet legger opp til godt over 400.000 i bankinnskudd, dersom det ikke skjer noe uforutsett i år. Er det nødvendig å ha så mye på banken? Kan årskontingenten reduseres noe? Burde deler av saldoen benyttes til å redusere gjeld?

Sameiermøtet ble til slutt enige om å støtte styrets forslag – dagens kontingent på 10.000 videreføres, så der det opp til nytt styre å vurder om noe av saldoen bør benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

7 Valg av styremedlemmer (+ styreleder)/kasserer/revisor og valgkomite
Tom Aarø, og Andreas Hisdal er på valg. Astrid Berild og Tone Svennevig kommer inn for disse.

Sverre Asphaug og Pål Iversen fortsette – og en av disse vil bli ny styreleder – for å sikre kontinuitet.

Tom Aarø vil gjøre en overføring til nytt styre, og informere sameiet om hvem som blir ny leder.

8 Eventuelt
Det var kommet inn en sak til eventuelt fra Lars og Kjetil Namork, som eier båtplassen 23. ytterst mot vest. Lars redegjorde for saken:

Det dreier seg om fortøyning av båter på innsiden av bølgebryter. Det er både tekniske og praktiske årsaker til at det er fortøyning forbudt skilt på innsiden fra og med 45 grader skrå og helt inn. Meget sterk strøm den ene eller andre veien er til stor belastning på moringer og kjetting. Tillegg av større båter, særlig på tvers av strømmen, forsterker belastningen på bryggen. Ved eventuelt brudd i kjetting eller bunnfeste betyr det store økonomiske konsekvenser for alle sameiere og evt skader på båter i tillegg. Den praktiske siden av det er at båter på innsiden, og i særdeleshet de ytterste mot nordvest, har store problemer med å legge til uten den tilgjengelige plassen. Vår plass nr. 23 har hatt «krangel» med folk som legger seg til inne i 45-graderen og sørover. Skiltet som står ved 45-graderen er egnet til misforståelse fordi det gir opplysninger om betaling etc. Problemstillingen er et våre egne medlemmer forteller gjester at det er i orden å fortøye der…… hva er problemet holdning….. Det er faktisk slik at folk med fullt overlegg fortøyer over selve skiltet med fortøyning forbudt.

Forslag til vedtak på årsmøtet.
1 Med enkle midler tettes spalte mellom tre-bjelke og betong slik at fortøyning vanskeligjøres og forbudet om fortøyning som styret tidligere har bestemt er lettere å håndheve.
2 Skiltet med opplysning om betaling og tilhørende livbøye flyttes til utsiden mot nord.

Det ble en del diskusjon, rundt problematikken. Det er viktig med god og oppdatert informasjon. Er informasjonen på oppslagstavlen god nok?  Bør det informeres om at det også er muligheter for fortøyning på Alby – der er det nå flere plasser, og de tar betalt for både overnatting og kortvarig fortøyning/dagsbesøk. Bør vi også innføre betaling for dagsbesøk? Tom informerte om at det også er mulig å bruke båsene på Enge. Det finnes et telefonnummer som det kan ringes til der – bør vi informere om dette på vår informasjonstavle?

Eller ligger det informasjon om anlegget på «Norskhavneguide.no». Er denne korrekt? Nytt styre bes sjekke.

Diskusjonene endte med at sameiermøtet støttet forslagene, og Bjørn Arve tok på seg oppgaven med å iverksette de to konkrete tiltakene. Han skal vi også diskuterer med nytt styre om det er behov for forbedring av informasjonen på skiltet, og innføring av en pris for kort/dagsbesøk.

I tillegg henstilles alle sameierne til å bidra til at regelverket respektere, ved at ingen av vår egne gjester fortøyer på andre plasser enn de som er tillatt.

Veierland 4. august 2023


Tom Aarø Eirik Lande Olsen