Årsmøteprotokoll 2021
Dato/tid: 25-06-2022 10:00-12:00

Til behandling forelå:
1. ÅPNING AV SAMEIERMØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER REPRESENTERTE SAMEIERE
Styreleder Christine Stousland åpnet møtet kl. 10:05.
Til stede var sameiere som representerte 16 stemmer. Ordinært sameiermøte var beslutningsdyktig.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Christine Stousland ble valgt som møteleder og til å skrive protokoll. Merete Haaland ble valgt til å signere protokoll.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Årsmøtet ble avholdt senere enn vedtektene tilsier på grunn av at styreleder fødte i april. Til tross for ovennevnte forhold ble både innkalling og dagsorden godkjent.

4. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING 2021
Sameierne har fått fremlagt årsberetningen for 2021 og enstemmig godkjente denne.

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2021
Årsregnskap 2021 og revisjon av denne ble gjennomgått av Ellen L’Orange og godkjent.

6. ORIENTERING UTBEDRINGER BRYGGA
Nokart Brynhildsen orienterte sameierne om de utbedringene som er gjort på brygga siden forrige årsmøte.

7. FORSLAG OM INNGÅELSE AV FAST VEDLIKEHOLDSAVTALE PÅ BRYGGEANLEGGET
Nokart Brynhildsen avdekket i sine samtaler med Nordocks at sameiet formelt har hatt en løpende vedlikeholdsavtale med Nordocks siden 2013. Dette er noe som han og de oppmøtte sameierne ikke har kunnskap om eller tror har blitt fulgt opp fra Nordocks side. Kasserer kjenner heller ikke til at sameiet har betalt for slike.

Nokart Brynhildsen gjennomgikk tilbud om vedlikeholdsavtale fra Nordocks som lå vedlagt til møteinnkallingen, samt redegjorde for funn og tilbud om utbedring ved siste kontroll.

Styret innstilte at slik vedlikeholdsavtale inngås på en årlig basis, noe sameierne enstemmig vedtok.

Oppmøtte sameiere kom med forslag til videre oppfølging av Nordocks vedlikeholdsavtale som Nokart Brynhildsen vil ta videre i samtalene med Nordocks:
  • Anbefaler Nordocks oss å øke dimensjoner på kjetting?
  • Har Nordocks et referanseanlegg?
  • Vil det være mulig å inkludere en årlig dykkeravtale i vedlikeholdsavtalen?
  • Bør skjevheter på bryggene rettes opp for å forhindre slitasje?

Sameierne foreslo at oversiktskart over moringer skal aktivt følges opp, oppdateres og gjennomgås ved hvert årsmøte. Oversiktskartet bør også være et verktøy som Nordocks benytter seg av ved den årlige kontrollen av anlegget og ved arbeider på bryggeanlegget.

For å sikre kontinuitet i oppfølgingen av Nordocks og vedlikeholdsavtalen skal Nokart Brynhildsen ha hovedansvaret for kontakten med Nordocks. Brynhildsen blir med dette en del av Bryggekomiteen.
Det ble også foreslått at en representant av Bryggekomiteen alltid bør delta når Nordocks har på servicegjennomgang på brygga.

8. FASTSETTELSE AV BUDSJETT OG ÅRSKONTINGENT 2022
Styret mottok rett før årsmøte et tilbud fra Nordocks for å utbedre de avvikene som ble avdekket ved siste vedlikeholdssjekk er på kr 96 425. Utbedringene vil betales av oppsparte midler. Budsjett som ble sendt ut med innkallingen til årsmøtet må revideres tilsvarende.

Styret foreslo å fastholde kontingenten med kr 10 000 for 2022 som følge av at vedlikeholdsetterslepet fortsatt er stort og banken ved et eventuelt nytt fremtidig lån vil kreve større grad av egenkapital. Samtlige sameierne vedtok en kontingent på kr 10 000.

For å sikre en større forutsigbarhet for fremtidige kostnader har Ellen L’Orange tilbudt seg å utarbeide en kostnadsprognose.

9. VALG AV STYREMEDLEMMER (+ STYRELEDER)/KASSERER/REVISOR OG VALGKOMITE
Tom Aarøe og Andreas Hisdal var ikke på valg og sitter et år til. Christine Stousland og Morten Smestad går ut etter sine 2 år.

Styret har utarbeidet årshjul med aktiviteter, sjekklister for dugnad og ulike mal for dokumentasjon slik at det skal bli lettere for fremtidige styrer, samt sikre kontinuitet og historikk.

Sverre Asphaug og Paal Iversen kommer inn for 2 år.

Styret velger ny styreleder på første styremøte og informerer resten av sameierne om valget. Ellen L Ó range gjenvalgt til revisor.

Bjørn Arve Iversen gjenvalgt til kasserer.

Bjørn Arve Iversen og Carl Stousland gjenvalgt til valgkomite.

Alle valg ved akklamasjon.

10. INNKOMNE FORSLAG:
Ingen innkomne forslag.

11. EVENTUELT

Bryggesameiets badetrapp ligger på land for tredje året. Bjørn Arve Iversen tilbød seg å montere denne i samarbeid med Bryggekomiteen.
Bjørn Arve Iversen opplyste om at sikringen for lys på brygga er slått ut. Bryggekomiteen skal utbedre og undersøke om det finnes en reserveløsning.
Eiendommene nord for bryggeanlegget synes båtene kjører for nær og for fort forbi bryggene deres. Spør om bidrag til å kjøpe inn badebøyer utenfor bryggene til Aaberg, Eriksen og Dehlie for å øke sikkerheten. Sameierne opplyste at kommunen hadde mange badebøyer som det var mulig å be om å få. Ved utsending av årsmøteprotokoll skal alle sameiere oppfordres til å holde mer avstand fra bryggene og avpasse farten.

Sameierne ønsket at det skal gjøres ytterligere undersøkelser på forsikring, lånevilkår, samt innhente informasjon om forventet utskiftningstid på bryggeanlegget. Denne informasjonen er også viktig for å sikre en god kostnadsprognose.

Tom Aarøe opplyste sameierne om at vann er fjernet fra ytterste bølgebryteren for å snare kostnader. Ingen av sameierne hadde noen innsigelser på dette.
Bryggesameiet kan ikke lagre egne eiendeler i teknisk rom. Bryggekomiteen tar tak i det.

12. OPPFØLGINGSPUNKTER
  • Nokart skal diskutere temaer i punkt 7 med Nordocks
  • Inngåelse av fast vedlikeholdsavtale med Nordocks
  • Oversiktskart over bryggeanlegg oppdateres
  • Undersøkelser på forsikring, lånevilkår, samt innhente informasjon om forventet utskiftningstid på bryggeanlegget
  • Ellen skal utarbeide kostnadsprognose Møtet hevet.

Det ble servert kaffe og kringle på styrets regning og alle var glade for at det var mulig å være møtes ute iht. koronatiltak på Dagros.
Referent og møteleder: Christine Stousland (elektronisk sign) Medsignering av protokoll : Merete Haaland (sign)