PROTOKOLL fra ordinært sameiermøte (årsmøte) i Tangen Bryggesameie.

Tid : 08/06/2019 KL 12
Sted : Dagros Kafe, Veierland

PKT 1

Styreleder Jan Slungaard åpnet møtet kl 1205.

Tilstede var 13 sameiere. i tillegg var 8 representert ved fullmakt. Tilsammen 21 stemmer.

Ordinært sameiermøte var beslutningsdyktig.

PKT 2

Jan Slungaard ble valgt som møteleder.

Merete Haaland ble valgt til å skrive protokoll.

Jan Erik Løwer ble valgt til å signere protokoll.

PKT 3

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

PKT 4

Årsberetning ble referert muntlig av styreleder og godkjent.

PKT 5

Årsregnskap 2018 og revisjon av denne ble gjennomgått av møteleder og godkjent.

PKT 6
Budsjett for 2019 ble ettersendt sameierne som mail 01/06/2019.

På grunn av manglende innbetalinger høsten 2018 ble kr 72000,- registrert i nytt regnskapsår (2019).

Styret la fram et budsjett med økning av årsavgiften til kr 5000,- og mente dette ville gi et overskudd på kr 330000,- til tross for en betydelig økning til vedlikehold av anlegget / Nordocks.

Årsmøtet minnet imidlertid om at årsmøtet 2018 ønsket å bygge opp større kapital og påla da det nye styret å gjøre noe med dette. Det ble en god diskusjon rundt dette, både hva angår regnskapstekniske forhold, frekvens på vedlikeholdsplan, drifting generelt, forhold til andre aktører som Jutøya A/S (ferja) og kommunen mv.

Årsmøtet krevde oppjustering av årsavgiften og avstemning.

På bakgrunn av denne diskusjonen foreslo møteleder å justere styrets forslag til årsavgift opp med kr 1000,-

Årsmøtet godtok enstemmig at ny årsavgift blir kr 6000,-

Årsmøtet ville også at nytt styre ser på verktøy til regnskapsfører for hensiktsmessig å følge opp innbetalinger og MINNER ALLE SAMEIERE OM Å SE AT DE STÅR REGISTRERT MED RIKTIG MAIL-ADRESSE !

Dette er selvfølgelig spesielt viktig ved eierskifte. Det kom forslag om å legge inn en standardkontrakt ved salg på vår nye hjemmeside. WWW.BÅSLØKKA.ORG

PKT 7

Egil Torgersen og Merete Haaland var ikke på valg og sitter et år til. Jan Slungaard og Jonny Lynne Larsen går ut etter sine 2 år. Jan Erik Løwer og Nokart Brynhildsen kommer inn for 2 år.

Årsmøtet vedtok at styreleder sitter et år av gangen, dette for å dekke behovet både for kontinuitet og rotasjon i styret.

Jan Erik Løwer sitter således som styreleder i perioden 2019/2020.

Ellen L”orange gjenvalgt til revisor.

Bjørn Arve Iversen gjenvalgt til kasserer.

Bjørn Arve Iversen og Carl Stousland gjenvalgt til valgkomite.

Alle valg ved akklamasjon.

PKT 8

Styrets forslag til ny organisering av dugnadsarbeid ble diskutert og motiveringen er at dette vil ansvarliggjøre sameierne og trekke flere inn i ansvaret for anlegget, dog ikke alle på en gang! Denne modellen vil også gi en bedre forutsigbarhet for den enkelte sameier mht planlegging.

Det var forslag om tre grupper med ca ti sameiere i hver og Kjetil Namork meldte seg frivillig til å ta fatt i dette sammen med det nye styret.

Forslaget ble vedtatt.

PKT 9

Under eventuelt ble det diskusjon rundt følgende saker.

*Det ble ytret ønske og behov for å gå i dialog med Jutøya A/S angående avklaring og ansvar/forsikring ved eventuelle skader på anlegget.

Det var også forslag om å invitere Jutøya A/S til årsmøtet

Det var også ønske om å gå i dialog med andre mulige brukere som f eks RS og Røde Kors.

*Forslag om regelmessig privat inspeksjon under vann i tillegg til Nordocks. Både Tom og Nokart har dykkersertifikat og stiller seg til disposisjon.

I tråd med dette ønsket årsmøtet at sameiet tar større ansvar for driften og bruker den ekspertisen som sameierne samlet besitter.

*Avklaring av forholdet til Færder kommune mht venteboden, hvilke avtaler som gjelder evnt ikke gjelder. Dette gjelder også avklaring av adgang til teknisk rom. Også avløpslaget som mange av sameierne er en del av, har interesser i dette.

*Det ble også snakket rundt det å ta i land større ting/frakt til privat bruk så som hvitevarer på Tangen Brygge ettersom dette har blitt ulikt praktisert av ferjeførerne. Det var møtets oppfatning at misforståelser her beror på gamle avtaler og begrensninger fra tiden FØR det nye anlegget var på plass.

Skal man ha tyngre ting på og av må man klare seg selv ettersom ferjefører må holde ferja og kan således ikke forlate styrhuset. Dette gjelder både på Tangen og Engø.

Møtet hevet.

Det ble servert kaffe og kringle på sameiets regning og alle var glade for at detvar mulig å være under tak på Dagros, det var til tider voldsomt vått!

Referent : Merete Haaland (sign)
Møteleder : Jan Slungaard (sign)
Medsignering av protokoll : Jan Erik Løwer (sign)